PROGRAM ELECTORAL al candidatului independent la funcția de consilier raional VASILE COLȚA

Obiective electorale:

VIAȚĂ DECENTĂ AICI ÎN RAIONUL NOSTRU!

LOCURI DE MUNCĂ – AICI ACASĂ. SALARII ȘI PENSII DECENTE PENTRU CETĂȚENII RAIONULUI HÎNCEȘTI. FUNCȚIONARI  PROFESIONIȘTI – DEDICAȚI SERVICIULUI ȘI INTERESULUI CETĂȚEANULUI.

Obiectivele cu caracter social-economic trebuie să fie prioritare pentru aleșii locali. Realizarea acestora va fi asigurată datorită reformării economiei raionului. În acest domeniu în calitatea mea de Consilier raional voi promova următoarele inițiative ce țin de:

Ø  Susținerea financiară și materială permanentă a persoanelor nevoiașe, invalizilor, mamelor cu mulți copii, familiilor monoparentale, bătrănilor, persoanelor aflate în dificultate economică atît din bugetul raional, cît și din alte surse naționale și locale.

Ø  Acordarea spațiului locativ pentru tinerii specialiști (profesori, medici, polițiști etc).

Ø  Susținerea veteranilor războiului de pe Nistru, războiului din Afganistan și a familiilor acestora.

Ø  Susținerea antreprenorilor începători în domeniul agriculturii, producerii și realizării producției agricole și atragerea de investiții în dezvoltarea economiei raionului.

Ø  Stabilirea de parteneriate reciproc avantajoase cu parteneri interni și externi în domeniul agricol și investițional.

Ø  Inițiative de creare a întreprinderilor mixte, întreprinderilor create și gestionate de tineri și femei.

Ø  Inițierea formării Asociațiilor agricole profesionale pe produse (legumicultură, pomicultură, zootehnie, producerea și prelucrarea de cereale etc).

Ø  Crearea Centrelor regionale de colectare, depozitare a producției agricole și crearea condițiilor favorabile pentru realizarea producției agricole de către fermierii mici și mijlocii (în Cărpineni, Crasnoarmeiscoie, Sărăta-Galbena, Buțeni, Ciuciuleni, Lăpușna).

Ø  Crearea întreprinderilor mici pentru grupurile de producători agricoli de prelucrare a strugurilor și fabricarea vinurilor în zonele raionului cu plantații viticole (tehnice și de masa). Inițierea Programului rational ,,Calea Vinului,, care să includă toate obiectivele turistice din raion (Conacul Manuc Bey, cramele, și pensiunile turistice).

Ø  Elaborarea Planului de Acțiune locală – AGRICULTURĂ EFICIENTĂ – Voi lansa împreună cu alți consilieri raionali Programul raional de stimulare a producerii mărfurilor și de încurajare a agricultorilor locali.

Ø  Crearea întreprinderilor zonale de prelucrare a strugurilor, fructelor, legumelor, cerealelor (floarea soarelui, grîu, porumb etc) în 3 zone a raionului (Zona Centru, Zona Prutului, Zona Sărăta-Galbena).

Ø  Voi insista asupra extinderii practicii de achiziții de către stat a producției agricultorilor locali.

Ø  Voi propune elaborarea unui Plan de acțiuni pentru dezvoltarea turismului ecologic rural, care va permite familiarizarea oaspeților țării cu peisajele naturale, cultura națională și meșteșugurile populare de la noi.

Ø  Voi propune elaborarea și voi monitoriza îndeplinirea programul raional „Infrastructura social-economică a satului”. Timp de 4 ani, fiecare sat va fi conectat la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare  și gaze.

Ø  Voi susține tinerii profesioniști, care vor să activeze în cadrul Consiliului raional Hîncești și alte instituții publice raionale.

EDUCAȚIE, CULTURĂ, SPORT ȘI MEDICINĂ –  ACCES SIGUR PENTRU FIECARE CETĂȚEAN AL RAIONULUI

ÎNVĂȚĂMÎNT CALITATIV PENTRU FIECARE COPIL – PERFORMANȚĂ PENTRU FIECARE PROFESOR!

Ø  Voi susține profesorii și elevii talentați, care obțin performanțe la nivel local, national, international.

Ø  Stimularea profesorilor și susținerea financiară a tinerilor sportivi lor pentru obținerea performanțelor în diferite probe sportive.

Ø  Voi susține dotarea școlilor cu echipamente și inventarul necesar, prin atragerea de fonduri din Programe bilaterale și alte investiții (România, UE, USAID etc)

Ø  Construcția și amenajarea  stadioanelor din comunitățile rurale.

Ø  Construcția Caselor și Căminelor culturale în localitățile mari și în localitățile unde acestea nu există.

Ø  Voi înainta propuneri care vor viza majorarea volumelor finanțării din bugetul raionului a medicinei, în decurs de 4 ani, de cel puțin 2 ori, ceea ce va permite majorarea semnificativă a cheltuielilor pentru remunerarea muncii, stoparea migrației cadrelor, atragerea tinerilor specialiști, efectuarea modernizării instituțiilor medicale din raion.

Ø  Voi susține inițiativele care vor asigura un statut special pentru angajații sistemului de sănătate în concordanță cu salariile și garanțiile sociale.

Ø  Voi susține initiative care vor asigura accesul gratuit la serviciile medicale pentru toți cetățeni raionului În

acest scop, voi propune implementarea sistemul de vouchere medicale eliberate familiilor mai puțin asigurate, ale căror membri au nevoie de servicii medicale specializate costisitoare (diagnostic, tratament, intervenții chirurgicale etc.).

COMBATEREA CORUPȚIEI – UN PROCES DECIZIONAL TRANSPARENT – O POLITICĂ DE DISTRIBUIRE CORECTĂ ȘI JUSTĂ A BANILOR PUBLICI

VOI ASIGURA:

PROCESUL DECIZIONAL TREBUIE SĂ FIE UNUL LEGAL ȘI ORIENTAT SPRE BUNĂSTAREA CETĂȚENILOR!

Ø  Vreau împreună cu cetățenii să scoatem acest raion din mâinile partidelor corupte, pentru că vrem să-l transformăm într-un raion al oamenilor onești și de bună credință!

Ø  Fiecare VOT al Dumneavoastră să contribuie real la schimbarea condiției de viață a CETĂȚEANULUI!

Ø  Responsabilizarea consilierilor raionali – Voi iniția și cere să fie stabilite zile de audiență a cetățenilor de către consilierii raionali; ședințe anuale cu cetățenii cu darea de seamă despre activitatea fiecărui consilier; crearea unui Consiliu ECONOMIC consultativ pe lîngă Consiliul raional din care vor face parte – agenți economici, conducători ai structurilor municipale, societatea civilă, lideri de opinie, experți în agricultură, economie, inftrastructură, investiții.

Ø  Distribuirea resurselor financiare către toate Primăriile echitabil – după numărul populației și situația social-economică reală a localității, astfel factorul politic va fi definitiv exclus la distribuirea banilor publici.

CONSTRUCȚIA ȘI REPARAȚIA DRUMURILOR RAIONALE ȘI LOCALE

Ø  PRIORITATE  VOI ACORDA ZONEI PRUTULUI – Nemțeni, Obileni, Ivanovca, Cotul Morii, Călmățui, Dancu, Cioara, Pogănești, Leușeni.

Ø  Construcția sistemului de irigare a terenurilor agricole din zona rîului Prut cu atragerea fondurilor naționale și internaționale. În perioadă a 4 ani prioritate a raionului va fi irigarea a 50% din terenuri.

VOTEAZĂ SOARELE! VOTEAZĂ VASILE COLȚA – CANDIDAT INDEPENDENT!

Социально-экономические цели должны быть приоритетом для местных выборных должностных лиц. Их реализация будет обеспечена за счет реформы экономики района. В этой области в качестве районного советника я буду продвигать следующие инициативы:

Постоянная финансовая и материальная помощь нуждающимся, инвалидам, многодетным матерям, семьям с одним родителем, пожилым людям, людям, испытывающим экономические трудности, как из районного бюджета, так и из других национальных и местных источников.

Предоставление жилья молодым специалистам (учителям, врачам, сотрудникам полиции и т. д.).

Поддержка ветеранов  приднестровского конфликта, войны в Афганистане и их семей.

Поддержка начинающих предпринимателей в области сельского хозяйства, производства и реализации сельскохозяйственной продукции и привлечения инвестиций в развитие районной экономики.

Установление взаимовыгодных партнерских отношений с внутренними и внешними партнерами в области сельского хозяйства и инвестиций.

Инициативы по созданию совместных предприятий, созданных и управляемых молодыми людьми и женщинами.

Инициирование создания профессиональных сельскохозяйственных ассоциаций по продуктам (овощи, плодоводство, животноводство, производство и переработка зерновых и т. д.). Создание региональных центров по сбору, хранению сельскохозяйственной продукции и создание благоприятных условий для сельскохозяйственного производства мелкими и средними фермерами (в селах Кэрпинень, Красноармейское, Сэрэта-Гальбена, Буцень, Чучюлень, Лапушне), которые будут пользоваться услугами данных предпприятий.

Создание малых предприятий для групп сельхозпроизводителей по переработке винограда и производству вин в району в зонах с виноградниками (технические и столовые). Инициирование районной программы “Calea Vinului”, которая включает в себя все туристические места района (Manuc Bey, винотеки и другие исторические и туристические места).

Разработка местного плана действий – ЭФФЕКТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – Совместно с другими районными советниками инициируем районную программу по стимулированию производства товаров и поощрению местных фермеров.

Создание зональных предприятий по переработке винограда, фруктов, овощей, злачных (подсолнечник, пшеница, кукуруза и т. д.) в 3 зонах района (зона Центр, Прута, Сэрэта-Гальбена).

Я буду настаивать на расширении практики государственных закупок продукции местных фермеров.

Я предложу разработать План действий по развитию сельского экологического туризма, который позволит познакомить гостей страны с природными ландшафтами, национальной культурой и народными промыслами Хынчештского районна.

Я предложу разработку и буду следить за выполнением районной программы «Социально-экономическая инфраструктура села». В течение 4 лет каждое село будет подключено к системе водоснабжения, канализации и газоснабжения.

Я буду поддерживать молодых специалистов, которые хотят работать в Хынчештском районном совете и других районных государственных учреждениях.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ И МЕДИЦИНА – ДОСТУП ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РАЙОННА

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА – УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО УЧИТЕЛЯ!

Я буду поддерживать талантливых преподавателей и учеников, которые добиваются успехов на местном, национальном и международном уровнях.

Стимулирование учителей и финансовая поддержка для юных спортсменов для достижения результатов в различных видах спорта.

Я буду поддерживать оснащение школ необходимым оборудованием и инвентарем, привлекая средства из двусторонних программ и других инвестиций (Румыния, ЕС, USAID и т. д.)

Строительство и обустройство стадионов в сельских населенных пунктах.

Строительство домов культуры в крупных населенных пунктах и ​​населенных пунктах, где их нет.

Я внесу предложения, которые будут направлены на увеличение объемов финансирования из районного бюджета медициную. В течение 4 лет, как минимум, 2 раза, что позволит значительно увеличить расходы на оплату труда, остановить миграцию персонала, привлечь молодых специалистов, провести модернизацию, медицинских учреждений района. Завершение капитального ремонта и создание на базе больницы села Кэрпинень – зонального медицинского учреждения. 

Я буду поддерживать инициативы, которые обеспечат особый статус работникам системы здравоохранения в соответствии с заработной платой и социальными гарантиями.

Я буду поддерживать инициативы, которые обеспечат бесплатный доступ к медицинским услугам для всех жителей района. Для этого я предложу ввести систему медицинских ваучеров, выданных менее застрахованным семьям, члены которых нуждаются в медицинских дорогостоящих услугах (диагностика, лечение, хирургия и т. д.).

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – ПОЛИТИКА ПРАВИЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕНЕГ

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ И ОРИЕНТИРОВАННЫМ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН!

Вместе с гражданами хочу вывести этот район из рук коррумпированных партий, потому что мы хотим превратить его в – район честных и добросовестных людей!

Каждый ваш ГОЛОС – внести реальный вклад в изменение условий жизни КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА!

Подотчетность районных советников – я буду инициировать и требовать, чтобы районные советники назначали дни слушаний граждан; ежегодные встречи с гражданами с обзором деятельности каждого советника; создание ЭКОНОМИЧЕСКОГО Консультативного Консилиума при районном совете, в состав которого войдут – экономические агенты, лидеры муниципальных структур, гражданское общество, лидеры общественного мнения, эксперты в области сельского хозяйства, экономики, инфраструктуры, инвестиций.

 Распределение финансовых ресурсов по всем примариям справедливо – в соответствии с численностью населения и реальной социально-экономической ситуацией местности, политический фактор будет окончательно исключен при распределении государственных денег.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ РАЙОННЫХ И МЕСТНЫХ ДОРОГ

 ПРИОРИТЕТНЫМИ БУДУТ ДОРОГИ ЗОНЫ РЕКИ ПРУТ – Немцень, Обилень, Ивановка, Котул Морий, Калмэцуй, Данку, Чоара, Поганешть, Леушень.

Строительство оросительной системы сельскохозяйственных угодий в районе с привлечением национальных и международных фондов. В течение 4-х лет приоритетом  будет орошение 50% земель района.

Дорогие жители Хынчештского района! 20 октября 2019 года состоятся Выборы в местные органы власти. Мы должны сделать выбор между Партиями которые правят уже 30 лет и реальными людьми и конкретными делами. ГОЛОСУЙTE ЗА СОЛНЦЕ! ГОЛОСУЙTE ВАСИЛИЙ КОЛЦА – НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ!

Drepturi Rezervate HN24

error: Contentul este Protejat !!