Inspectoratul de Poliţie Hânceşti atenţionează!!!

 

 

 

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 130 din 08.06 2018 privind Regimul armelor şi al  muniţiilor cu destinaţie civilă în conformitate cu prevederile  art.72 alin. 4  a legii   menţionate, fiecare posesor de armă are obligaţia  să se prezinte  la organul de poliţie în a cărei  rază de competenţă teritorială are domiciliu, dar nu mai tîrziu de  25 octombrie 2018 pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, pentru deţinerea ori portul şi folosirea armelor, pentru obţinerea documentelor corespunzătoare, în condiţiile legii.
         Conform  prezentei legi, poliţia vă anunţă că armele pneumatice de orice categorie   din posesia dumneavoastră obligatoriu pînă la 25.10.2018 este necesar de a le prezenta în cadrul Serviciului supraveghere armament şi activităţi licenţiate din cadrul Inspectoratului de Poliţie Hînceşti pentru a fi luate la evidenţă pentru deţinerea legală. În caz contrar deţinătorii care nu se vor conforma cerinţelor enumerate supra sunt pasibili de răspundere contravenţională cu confiscarea armei.

Conform art.72 alin. (5) a aceleiaşi legi, persoanele care deţin arme, dar nu au întreprins măsuri pentru a se conforma prevederilor Legii, în termenul stabilit, pierd dreptul de deţinere, port şi de folosire a armelor şi a muniţiilor.

 Totodată, conform prevederilor pct. 340 şi 341 din Regulamentul, aprobat prin Hotărоrea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014  ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă”, pentru obţinerea permiselor de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării, trebuie să depuneţi la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

 • permisul de armă;

 • actul de identitate;

 • certificatul medical (concluzie narcologică şi psihiatrică);

 • tariful prevăzut la anexa nr. 2 la Lege, (cod fiscal 1013601000495; cont bancar 3359502; cont trezorial 440115101387901 – 260 lei);

 • avizul privind condiţiile de păstrare a armei la domiciliu, întocmit de către reprezentanţii organului de poliţie sau, după caz, ai asociaţiei, federaţiei sau clubului sportiv din care faceţi parte;

 • carnet de vînător, după caz;

 • adeverinţă de sportiv/antrenor de tir sau membru club sportiv, după caz.

      

         Inspectoratul de Poliţie Hînceşti aduce la cunoştinţă, CONDIŢIILE de acordare a permisului de armă  letale şi neletale   supuse autorizării şi, după caz, a permisului de procurare

 • Permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, permisul de armă se acordă persoanelor

              dacă nu se află în una din situaţiile specificate şi întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au împlinit vîrsta de 21 de ani;
    b) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică acreditată în

        domeniu, în condiţiile legii, cu excepţia personalului atestat din cadrul autorităţilor administraţiei publice care au competenţe în 

         domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi al ordinii publice;
    c) dispun de condiţii pentru asigurarea securităţii şi integrităţii armelor şi a muniţiilor;
    d) sînt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii;
    e) au calitatea impusă de lege, atestată prin documente prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia     

        armelor. 

 • Permisele prevăzute la alin. (1) nu se acordă persoanelor care se află în una din următoarele situaţii: 

      a) sînt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvîrşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare; 

      b) au antecedente penale; 

      c) le-a fost anulat, în ultimii 5 ani, dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori a armelor

        neletale supuse autorizării.

 1. d) au pierdut sau li s-au sustras, în împrejurări imputabile lor, armele letale sau neletale supuse autorizării;

      e) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă pentru infracţiuni comise cu intenţie, cu folosirea armelor sau a

        muniţiilor, a substanţelor şi materialelor explozive sau toxice, precum şi a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor;
    f) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă la pedeapsă de privaţiune de libertate pentru infracţiuni grave,

        deosebit de grave şi excepţional de grave comise cu intenţie;
    g) prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor şi se află la evidenţă specială în organele de  poliţie.

 • Cererea de eliberare a permisului de procurare şi, după caz, a permisului de armă pentru armele cu ţeavă ghintuită, precum şi cererea de eliberare a atestatului de colecţionar se depun la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, iar pentru armele cu ţeavă lisă – la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii.

 • Armele letale pot fi deţinute sau, în funcţie de categoria şi clasificarea lor conform prezentei legi, pot fi purtate şi folosite în baza permisului de armă, eliberat în condiţiile prezentei legi.

 • Armele neletale pot fi deţinute şi, în funcţie de categoria şi de clasificarea acestora conform prezentei legi, pot fi purtate şi folosite cu condiţia de îndeplinire a procedurilor de autorizare sau de înregistrare a acestora, după caz, la organele competente în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

 • Deţinătorii de arme letale sau neletale sînt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau sustragerea acestor arme. 

 • Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.

 • Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să anunţe sau să le predea de îndată ce este posibil, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, la cel mai apropiat organ de poliţie. 

 • Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană care deţine legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează ori este declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat organ de poliţie în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, pentru păstrarea acestora pînă la stabilirea moştenitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 • Armele deţinute în condiţiile prezentei legi trebuie păstrate la domiciliul.

 • Persoanele care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească arme sînt obligate să asigure securitatea lor. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

 • Armele deţinute la domiciliul în baza documentelor prevăzute de lege pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decît în cel menţionat în documente numai cu acordul în scris al poliţiei, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei legi.  

 • La înstrăinarea armelor de foc, muniţiile aferente neutilizate trebuie să fie predate organului de poliţie competent spre a fi distruse.

 • Persoanele autorizate în condiţiile legii au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă letală sau neletală, cu excepţia cazurilor de aflare pe terenuri destinate vînatului autorizat, precum şi în tiruri de tragere autorizate pentru funcţionare.

 • Este interzis portul armelor în locuri aglomerate, cum ar fi: stadioane, instituţii de învăţămînt, instituţii ale autorităţilor publice centrale, instanţe judecătoreşti, locaşuri sfinte, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri unde folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

 • Este interzis portul armelor dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau a substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori sub afecţiuni temporare de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;

 • Este interzis portul armelordacă acestea nu sînt însoţite de documentul ce atestă dreptul de port şi de folosire a armelor.

 • Se interzice folosirea şi aplicarea în locuri publice a armelor în tiruri, în spaţii delimitate care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.

 • Se interzice înstrăinarea sau transmiterea armei şi a muniţiilor supuse autorizării către o persoană care nu este autorizată în modul stabilit, cu excepţia cazurilor de depunere la un armurier sau la poliţie a unei donaţii sau a unui comodat, precum şi alte cazuri prevăzute de lege.

 • Se interzice gajarea armei sau grevarea ei în orice alt mod prin constituirea în favoarea unor terţi a unor drepturi asupra bunului.

 • Permisul de armă trebuie vizat o dată la 5 ani la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul 

 • Titularii permisului de armă sînt obligaţi să se prezinte, la expirarea termenului prevăzut în locurile stabilite de către organele de poliţie competente cu documentele stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

 • Titularul dreptului de deţinere şi, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate şi de a nu permite accesul la ea al persoanelor neautorizate.

 • Păstrarea la domiciliul deţinătorului a armei se face în locuri special destinate, în seif metalic fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate. 

 • Arma la care s-a eliberat permis de port și folosire poate fi purtată numai de titularul permisului corespunzător, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • să fie asigurată în cazul în care, în condiţii de uzină, este prevăzut să aibă piedică de siguranţă şi să nu fie armată;

 • să stea în permanenţă introdusă în toc, în loc ascuns vederii, cu  excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o aplice; 

 • să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie transmisă în nicio formă unor alte persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi a personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

 • să fie însoţită de documentul care atestă dreptul de port şi de folosire.

 • Arma  pentru care s-a eliberat permis de armă cu drept de deţinere, de la domiciliul deţinătorului la locul unde urmează , potrivit legii, se face în următoarele condiţii: 

 • armele trebuie ţinute în husă, neîncărcate;

 • să nu fie transmisă în nicio formă unor alte persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi a personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

 • Titularul dreptului de a deţine arme lungi cu ţeavă ghintuită şi de colecţie (cu excepţia celor înscrise expres în permisul de armă cu drept de port)  poate să obţină, la cerere, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul permis de transport pentru scoaterea armelor deţinute în condiţiile legii din locul lor de păstrare în următoarele situaţii: 

 • depunerea lor la un armurier;

 • schimbarea locului de păstrare a lor;

 • ransportarea şi folosirea lor într-un tir de tragere special amenajat şi autorizat în condiţiile legii pentru categoria

                 respectivă de arme;

 • transportarea lor pentru a fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova în vederea participării la competiţii sportive sau la vînătoare.

 • Transportarea armelor arme lungi cu ţeavă ghintuită se efectuează în următoarele condiţii:

 • armele să fie ţinute în husă, neîncărcate;

 • să fie însoţite de documentul ce atestă dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi

 • să nu fie transmisă în nicio formă unor alte persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente,

                  precum şi a personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în 

                  instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, în alte locuri unde portul armei este interzis prin 

                  lege; 

 • Titularii dreptului de a purta şi de a folosi arme de autoapărare sau de apărare şi pază pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi sau în stare de legitimă apărare, sau în stare de extremă necesitate.

 • Titularul dreptului de a deţine arme de vînătoare poate aplica arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vînatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament, în tiruri de tragere autorizate în condiţiile legii

 • Prin excepţie armele de vînătoare pot fi aplicate şi în stare de legitimă apărare sau în stare de extremă necesitate, în condiţiile legii.

 • Titularii dreptului de a deţine arme lungi pot aplica arma numai în tiruri de tragere autorizate în condiţiile prezentei legi.

 • Prin excepţie armele lungi pot fi aplicate şi în stare de legitimă apărare, în stare de extremă necesitate sau în caz fortuit, în condiţiile legii.

 • Persoana care a aplicat arma este obligată să acţioneze imediat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală răniţilor.

 • Persoana care a aplicat arma este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. Arma care a fost folosită şi ridicată ca probă rămîne la păstrare la organul de poliţie sau la organul de urmărire penală care efectuează cercetarea pînă la încheierea acesteia.

Informaţia a fost confirmată de Serviciul de Presă şi Relaţii cu Publicul al Inspectoratului de Poliţie Hînceşti.

 

Mulțumim persoanelor care ne susțin: Alexandru Gomaniuc,Alina Sevastian,Sergiu Brăguță,Nina Cotovanu,Vlada Țoncu,Marina Dubceac,Alexandru Botnari.Alina Ochișor,Familia Panfil. Doina,Crina Ciobanu,Alina Vivat,Rodjero Svetlana,Luminița Smoleanic,Ion,Doina,Ana Cichi,Marianna Cociu,Nicolae și Cristina Iusco,MY KL,Cristina Vidrascu.

Apreciază Munca Noastră !Susține echipa hn24 Fii Șeful Nostru !